Metoder

CE Solutions arbetssätt och tjänster grundar sig på den evidensbaserade metoden Supported Employment, som tillämpas inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom våra utbildningar och insatser hjälper vi verksamheter att implementera metoden (och varianter av den) i det dagliga arbetet.

Våra arbetsmetoder och förhållningssätt är djupt förankrade i såväl grundmetodiken, Supported Employment, som vidareutvecklingen och fördjupningen av metoden Customized Employment.

Vi har sedan år 2000 arbetat omfattande och praktiskt med Supported Employment, Customized Employment och Supported Training™ inom olika organisationsformer så som Arbetsförmedlingen, samordningsförbund, kommunal och privat verksamhet.

Supported Employment

Metoden Supported Employment har sitt ursprung i 1970-talets USA men är idag spridd över hela världen. Grundtanken är att alla människor kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de får rätt stöd och förutsättningar. Läs mer om Supported Employment metoden.

I Sverige används arbetssättet inom flera verksamheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, kommuner och samordningsförbund. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen, eftersom den är väl beprövad och har visat sig ge stora samhällsekonomiska vinster.

Customized Employment

Metoden utvecklades och tog form år 2001, och är en vidareutveckling och fördjupning av Supported Employment. Customized Employment syftar bland annat till att på djupet lära känna deltagarens omfattande personlighet, kompetens och resurser. På detta vis skapas ett bättre matchningsunderlag som kommer att förbättra och anpassa arbetsgivarrelationen. Samt, det anställningsförhållande som behöver skapas för att nå en skräddarsydd och hållbar anställning.

Hos CE Solutions finns en gedigen praktisk erfarenhet, från såväl Sverige som USA, av att arbeta med Supported Employment och Customized Employment och ensam i Skandinavien som utbildare.

Supported Training™

Som ett komplement till Supported Employment – och utifrån samma grundprinciper – har CE Solutions utvecklat metoden Supported Training™. Det är en femstegsmetod som syftar till att rusta deltagaren för att arbetslivets basala krav. Metoden är utformad för att kunna erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än Supported Employment.

SUMETO Arbetsmarknad

För att underlätta och effektivisera för ett kvalitativt metodarbete har vi utvecklat SUMETO Arbetsmarknad. SUMETO Arbetsmarknad är ett digitalt metod- och chefsstöd som hjälper medarbetare och verksamheter att jobba effektivt, strukturerat och kvalitativt i det dagliga arbetet och passar perfekt för exempelvis metoder som Supported Employment, Supported Training™ och andra metoder.Läs mer om SUMETO.